Da Tarald Olsens Eiendom brant i 1878.

 

 

En haard Ulykke har i disse Dage rammet en Familie paa Herre. Nat til Lørdag nedbrændte nemlig Tarald Olsens hele Eiendom, Vaaningshus, Sag- og Møllebrug samt Barkestampe. Ilden opkom Kl. 3 om Natten, medens Husets Beboere laa i sin dybeste Søvn. Heldigvis arbeidede nogle Mænd paa Sagbruget,hvilke bemærkede Ilden, der var opstaaet i Kjøkkenet, saa betimelig, at Gaardens Eier med Familie kom vel ud af det brændende Hus; dog fik de kun Tid til at iføre sig de nødvendigste Klæder.

 

Ihvorvel mange Mand var paa Benene og Vandforsyningen var rigelig, lykkedes det dog kun at redde meget lidet af Indbo, Klæder og Løsøre; af 7 Værelsers Møblement er der saaledes kun tilbage hvad der behøves til 1 Værelse. T. Olsen havde ogsaa en velforsynet Butik og Pakbod, hvis Varebeholdning paa det nærmeste blev et Rov for Luerne. Desværre var der heller ikke Tid eller Anledning til at faa reddet Forretningsbøger og Værdipapirer.

 

Vi var igaar ude ved Herre for at erfare noget Nærmere angaaende Branden, og havde da Anledning til at tale med den brandlidte Husfader, hvem Ulykken havde blottet for saaatsige Alt. Det visste sig her som ved de fleste Ildsvaader, at Assurancesummen ikke paa langt nær naaede Eiendommens Værdi. Sagbruget saavelsom Barkestampen, Indbo og Klæder var slet ikke assureret, Ligesom Gaardens og Møllens Assuransesum heller ikke oversteg to Trediedele af deres Værdi.

 

Vi finde her Anledning til paa det indstændigste at tilraade Assuranse, hvortil der i vor Tid er saa god Anledning, og skal tillade os at bede dem, der maaske betragter Assurancepræmier som aldeles overflødige Udgifter, om med Eftertanke at gjennomlæse foranstaaende Artikkel med Overskrift ”Brandforsikring”

 

Sakset fra Herre Vels Blad nr 9 30/9-1952. Artikkelen sto i Porsgrunds Dagblad 4. Juni 1878.

Tarald Olsen Eide er samme person som blir omtalt i artikkel om Pestilenseidet og stortyven Pål