Jesus siden       Jesu anetavle      Dagens ord

 

 Matteus 1:2-16  Lukus 3:23-38
 Abraham ble far til Isak,
Isak ble far til Jakob,
og Jakob ble far til Juda og hans brødre.
Med Tamar ble Juda far til Peres og Serah.
Peres ble far til Hesron,
og Hesron ble far til Ram.
Ram ble far til Amminadab,
Amminadab ble far til Naksjon,
og Naksjon ble far til Salmon.
Med Rahab ble Salmon far til Boas.
Med Rut ble Boas far til Obed,
Obed ble far til Isai,
og Isai ble far til David, kongen.
Med Urias hustru ble kong David far til Salomo.
Salomo ble far til Rehabeam,
Rehabeam ble far til Abia,
og Abia ble far til Asa.
Asa ble far til Josafat,
Josafat ble far til Joram,
og Joram ble far til Ussia.
Ussia ble far til Jotam,
Jotam ble far til Akas,
og Akas ble far til Hiskia.
Hiskia ble far til Manasse,
Manasse ble far til Amon,
og Amon ble far til Josjia.
På den tiden da de ble bortført til Babylon, ble Josjia far til Jojakin og hans brødre.
Etter at de var blitt bortført til Babylon, ble Jojakin far til Sjealtiel,
og Sjealtiel ble far til Serubabel.
Serubabel ble far til Abiud,
Abiud ble far til Eljakim,
og Eljakim ble far til Asor.
Asor ble far til Sadok,
Sadok ble far til Akim,
og Akim ble far til Eliud.
Eliud ble far til Elasar,
Elasar ble far til Mattan,
og Mattan ble far til Jakob.
Jakob ble far til Josef, Marias mann.
Av henne ble Jesus født, Han som kalles Kristus.

 Og Jesus Selv begynte Sin virksomhet da Han var omkring tretti år gammel,
og Han var – etter det folk mente – sønn av Josef, –
sønn av Eli,
sønn av Mattat,
sønn av Levi,
sønn av Melki,
sønn av Jannai,
sønn av Josef,
sønn av Mattatja,
sønn av Amos,
sønn av Nahum,
sønn av Esli,
sønn av Naggai,
sønn av Ma'at,
sønn av Mattatja,
sønn av Sjimi,
sønn av Josek,
sønn av Joda,
ønn av Johanan,
sønn av Resa,
sønn av Serubabel,
sønn av Sjealtiel,
sønn av Neri,
sønn av Melki,
sønn av Addi,
sønn av Kosam,
sønn av Elmadam,
sønn av Er,
sønn av Josva,
sønn av Elieser,
sønn av Jorim,
sønn av Mattat,
sønn av Levi,
sønn av Simeon,
sønn av Juda,
sønn av Josef,
sønn av Jonam,
sønn av Eljakim,
ønn av Melea,
sønn av Manna,
sønn av Mattata,
sønn av Natan,
sønn av David,
sønn av Isai,
sønn av Obed,
sønn av Boas,
sønn av Salmon,
sønn av Naksjon,
sønn av Amminadab,
sønn av Ram,
sønn av Hesron,
sønn av Peres,
sønn av Juda,
sønn av Jakob,
sønn av Isak,
sønn av Abraham,
sønn av Tarah,
sønn av Nakor,
sønn av Serug,
sønn av Re'u,
sønn av Peleg,
sønn av Eber,
sønn av Sjelah,
sønn av Kenan,
sønn av Arpaksjad,
sønn av Sem,
sønn av Noah,
sønn av Lamek,
sønn av Metusjalah,
sønn av Enok,
sønn av Jared,
sønn av Mahalalel,
sønn av Kenan,
sønn av Enosj,
sønn av Set,
sønn av Adam,
Guds sønn.